Pedagog szkolny

Jesteś tu: » Strona startowa » Pedagog szkolny

 

 

Plan pracy pedagoga szkolnego

Monika Łysiak

Rok szkolny 2017/18

 

Poniedziałek  

9.00-10.45

11.30-12.30

Wtorek   

10.00- 11.50

Środa

9.00-11.50

Czwartek

10.00-12.45

Piątek

12.30-13.30

Pięć głównych zadań pedagoga szkolnego:

 

 • współudział w organizowaniu procesów dydaktycznych

 • praca opiekuńczo-wychowawcza

 • współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie kształtowania kultury pedagogicznej rodziców

 • organizowanie i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku

 • działalność naukowa

 

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

 

 1. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych, innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizacja prelekcji i dyskusji na tematy ważne, interesujace młodzież.

 2. Określenie form i i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków lub luk w nauce.

 3. Występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną o zorganizowaniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych, zajęć reedukacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.

 4. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym klas specjalnych, form integracyjnych i nauczania indywidualnego.

 5. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 6. Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły, zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiające młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

 7. Określenie form i sposobów pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym.

 8. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie ich rodziców o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.

 9. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji, metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypandkach.

 10. Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami, w przypadkach wykroczeń uczniów (np. naruszenie regulaminu szkoły lub praw).

 11. Prowadzenie dokumentacji.

 12. Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

 13. Pedagog może prowadzić zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym o ile posiada przygotowanie specjalistyczne np. z logopedii czy socjoterapii.

 14. Pedagog może prowadzić przedmiot – przygotowanie do życia w rodzinie.

 • Organizowanie zajęć adaptacyjno-integracyjnych.

 • Uczniom o niskiej samoocenie, którzy nie lubią samych siebie czy są zagubieni pedagog proponuje zajęcia psychoedukacyjne.

 • Pedagog szkolny podczas spotkań stara się odpowiedzieć na pytanie: jak przygotować się i skutecznie zdać egzaminy?

 • Organizowanie i spotkanie z zespołem dzieci dyslektycznych oraz zapoznanie nauczycieli z zaleceniami do pracy z takimi dziećmi.

 

Formy pracy pedagoga:

 

 • Indywidualne na prośbę podopiecznych, rodziców, terapeutów lub z inicjatywy pedagoga.

   

  Celem jest bliższe, wzajemne poznanie się i zbliżenie, np. są podopieczni, którzy chcą porozmawiać codziennie. Często podczas rozmowy można rozpoznać i rozwiązać jakieś konflikty czy problemy, zakreślić ramy relacji w rodzinie czy grupie lub też zmienić sposób uczestnictwa podopiecznego w terapii. Pedagog nawiązuje kontakty indywidualne oparte na dialogu, otwartości, dające poczucie bezpieczeństwa.

   

 • Spotkania grupowe, systematyczne, kilka razy w tygodniu z grupami młodzieży starszej.

   

  Podczas tych spotkań omawiane są zagadnienia, tj. sprawy organizacyjne, bierzące problemy wynikajace z bycia w grupie, budowanie wspólnoty, spotkania tematyczne, np. reagowanie w sytuacjach konfliktowych, autoprezentacja, umiejetności społeczne.

 • Odwiedziny w domu (wywiady środowiskowe).

 • Odwiedziny w szpitalu, gdy podopieczny przebywa na dłuższym leczeniu.

 • Spotkania z kuratorem sądowym do spraw nieletnich.

 • Opieka nad uczniami szczególnej troski.

 • Współpraca z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, dyrekcją